Hukuk öğretiminin temel amacının bilgi depolamadan hukuki problem çözme becerisinin kazandırılmasına yönlendirildiği ve bu doğrultuda sınav sorularının da problem ağırlıklı düzenlendiği son yıllarda pratik çalışma kitaplarının gitgide önem kazandığı dikkat çekmektedir. Elinizde tuttuğunuz kitap işte bu eğilim doğrultusunda öğrencinin bu alandaki gereksinimini karşılamaya hizmet etmekte; açıkçası, birinci sınıf öğrencisini Medeni Hukuka Giriş, Kişiler Hukuku ve Aile Hukuku derslerinden gireceği sınavlara hazırlayıcı bir amaç gütmektedir. Burada cevaplı ve cevapsız sınav örneklerinin ve uygulama çalışmalarının en geniş yeri tutması da doğrudan doğruya bu amaca bağlıdır. Ama elinizdeki kitapta yalnız bu kadarla yetinilmiş değildir. Ayrıca öğrencinin problem çözerken, bu arada ödev hazırlarken ve mahkeme kararı incelerken (tahlil ederken) izlemesi gerekli yöntem konusunda da açıklamalar yer almaktadır; hukuki akıl yürütmenin temel ilkeleri öğretilmektedir. Dahası, çetrefil konuları özetleyen ve basite indirgeyen şemalar çizilmekte, sıkça kullanılan Latince Roma hukuku deyimlerinin ve özdeyişlerinin anlamları verilmektedir.(ÖNSÖZDEN)

Satın Al

Genel Bilgiler – Temel Kavramlar – Başlıca Kaynaklar – Tarihçe

Kamu Hukukunda Çocuğun Korunması

Medeni Hukukta Çocuğun Konumu

Sosyal Yardım ve Güvenlik, Eğitim ve İş Hukuku Açısından Çocuk

Satın Al

Borçlar Hukuku Genel Bölüm III (İfa, İfa engelleri, Haksız zenginleşme), 7. Bası, İstanbul, Filiz Kitabevi, 2016.​

Yayınevi: Filiz Kitabevi
Yazar: Rona SEROZAN
ISBN: 9789753684286

Satın Al

 

The articles collected in this volume are consolidated from the Turkish reports submitted to the XIXth International Congress of Comparative Law organized by la Société de Législation Comparée and the International Academy of Comparative Law in Vienna from 20 to 26 July 2014.
La Société de Législation Comparée founded in 1869 and the International Academy of Comparative Law founded in 1924, are the pioneer institutions of the comparative law research. With collaboration, these institutions convene the International Congress of Comparative Law at intervals of four years since its first gathering at The Hague in 1932 in order to provide the scholars from different legal systems an occasion to examine current problems on all major disciplines in both private and public law. Undoubtedly, this prestigious Congress gives a decisive drive to the development of the comparative method.

Satın Al

Eşya Hukuku I, 3. Bası, İstanbul, Filiz Kitabevi, 2014.​​

Dikkatli bir okuyucu, kitabın geleneksel ders kitaplarında benimsenen yaklaşımdan ayrımlı bir yaklaşımla yazıldığını, konularla ilgili önceliklerin ve ağırlıkların da değişik olduğunu saptayacaktır.

Kitabın yazılmasındaki temel amaç, kurallar, kavramlar ve kurumlar arasındaki karşılıklı bağlantıları, onları taşıyan temel ilkeleri ve onları yaratan maddi gereksinimleri göstermek olunca, bu ayrım doğal karşılanmalıdır.

Satın Al

Sözleşmeden dönmenin, sözleşmeyi aynen -iptal – gibi, geçmişe etkili dolaysız bir yıkıcı güçle, hiç kurulmamışcasına silip süpüreceği ve buna bağlı olarak dönme sonrası çözülme ilişkisinin hukuki sebebin ortadan kalkmasına dayanan bir haksız zenginleşme sorumluluğuyla belirleneceği yolundaki yadırgatıcı varsayım günümüzde yerini daha gerçekçi bir anlayışa bırakmaktadır. Bugün ağır basan anlayışa göre, ister ifa öncesinde, ister ifa sonrasında gerçekleştirilsin, dönmenin olumsuz gücü, sözleşme ilişkisinin sadece içeriğine yönelik bir dolaylı güçtür.

 

Tüzel Kişiler: Özellikle Dernekler ve Vakıflar, 2. Bası, İstanbul, Filiz Kitabevi, 1994.

Aile Hukuku, (Hüseyin Hatemi ile), İstanbul, Filiz Kitabevi, 1993.

Borçlar Hukuku: Özel Bölüm, (Hüseyin Hatemi, Abdülkadir Arpacı ile), İstanbul, Filiz Kitabevi, 1992.

Eşya Hukuku, (Hüseyin Hatemi, Abdülkadir Arpacı ile), İstanbul, Filiz Kitabevi, 1991.

Prof. Dr. Rona Serozan Karşılaştırmalı Hukuk Araştırmaları Vakfı