Vakıf Senedi ve Vakfın Kuruluşu

RONA SEROZAN KARŞILAŞTIRMALI HUKUK ARAŞTIRMALARI VAKFI VAKIF SENEDİ

VAKFIN ADI: Rona SEROZAN Karşılaştırmalı Hukuk Araştırmalar Vakfı’dır.

VAKFIN MERKEZİ: İstanbul ili, Beşiktaş ilçesinde olup, adresi şudur: Bebek Mahallesi Cevdet Paşa Caddesi Ayşe Sultan Sokağı no: 16 .

Yönetim kurulu kararıyla ve mevzuat çerçevesinde, yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilikleri açılabilir.

VAKFIN AMACI

-Ulusal ve uluslararası (karşılaştırmalı) düzeyde hukuk araştırmalarında bulunmak, bu gibi araştırmaları teşvik etmek, desteklemek ve geliştirmek.

-Çağdaş, demokratik, sosyal hukuk devletine yakışan bir hukuk düzeninin oluşmasına katkıda bulunmak.

-Ülke hukukunun Avrupa Birliğinin hukukuna uyum sağlama sürecine, özellikle Avrupa Birliğinin kazanımlarına ayak uydurmak sürecine yardımcı olmak.

VAKFIN ETKİNLİKLERİ

Vakfın amaçlarına uluşmak için şu etkinliklerde bulunulur:

-Yasa tasarıları hazırlamak, gerekli görüldüğünde yabancı konukların katılımı da sağlanarak, panel, konferans, kongre gibi bilimsel toplantılar düzenlemek, düzenlenmiş bu gibi toplantılara katılmak, bilimsel yayınlar yapmak, iktisadi işletme kurmak, bu arada Rona Serozan’ın kitaplarını yenilemek ve gerekirse tamamlamak.

-Benzer amaçlı ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak

-Yaşı otuz sekizi geçmemiş olan genç akademisyenlerin yüksek lisans, doktora ve doçentlik düzeyinde bilimsel araştırma olanaklarını yurt içi ve yurt dışı burslarla ve benzeri desteklerle sağlamak.

VAKFIN YAPABİLECEĞİ TASARRUFLAR

Vakıf, bu senedinde belirlemiş olan amacına ulaşmak üzere mevzuatımız esasları dâhilinde ayni veya şahsi teminat da dâhil olmak üzere her türlü hukuki muamele ve tasarrufta bulunabilir. Bu amaçla;

 1. Borç alabilir ve verebilir gayrimenkul ve menkul mallar ile menkul kıymetleri ve her türlü hakları satın alabilir, satabilir rehin ve ipotek edebilir ve ipotek alabilir.
 2. Ayni veya şahsi her türlü hakları iktisap edebilir, bunları elden çıkarabilir, her türlü tasarrufta bulunabilir.
 3. Bağış, vasiyet, sair ölüme bağlı tasarruflar yolu ile her çeşit mal, mülk, mal varlığı ve hakka sahip olabilir, bu yollarla ve sair yollarla sahip olduklarını satabilir, devir veya ferağ edebilir, kiralayabilir, bunların gelir veya karlarını tahsil edebilir, sarf edebilir.
 4. Gerek normal yollarla, gerekse bağış veya ölüme bağlı tasarruflar yoluyla temellük ettiği menkul veya gayrimenkul malları ve paraları idare ve tasarruf eder, harcar, hisse senedi, intifa senedi, tahvil veya diğer hisse temsil eden veya mevcut veya vücut bulacak bir hak veya alacak ifade eden evrakını ve hisse senetlerini, bunlara ait kuponları alabilir, satabilir, gelirlerini tahsil ve sarf edebilir.
 5. Vakıf, Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre kurulan Vakıflar Hakkında Tüzüğe uygun olarak vakfın amacına benzer faaliyette bulunan Vakıflarla, yerli veya yabancı sair kuruluşlarla işbirliği veya anlaşmalar yapabilir.Müstakil olarak veya işbirliği yoluna giderek ticari yatırımlarda bulunabilir, ortaklıklar kurabilir, paylarına isabet eden temettü veya kar paylarını sarf edebilir, ticari teşebbüslere girişebilir, iktisadi işletmelere sahip olabilir. Bu konuda yerli ve yabancı vakıflardan yardım alabilir, bu yardımı temin için onlarla anlaşmalar aktedebilir.
 6. Vakfın mal varlığını arttırıcı çalışmalar yapabilir, amacı doğrultusunda harcayacağı gelirleri arttırmak için para mevcutları ile veya Vakfın mal varlığı kadar kıymetlerle uygun görülecek şirketlere katılabilir, katılma paylarına tekabül eden kar paylarını sarf edebilir.
 7. Rehin dâhil her türlü teminatları alabilir, muteber banka kefaletlerini kabul edebilir.Gereğinde ödünç alabilir, Vakıf mal varlığını rehin gösterebilir, teminat olarak kullanabilir.

Özetle amaçlarından bir kısmının veya tamamının gerçekleşmesi için faydalı ve lüzumlu görülen bütün işlemleri mevzuatımız dâhilinde icraya, Türk Medeni Kanunu’nda belirtildiği üzere yetkilidir. Bu işlemlere karşılıksız devir ve edinim, ayni teminat verme ve alma, kıymetli evrak alıp satma da dâhildir. Vakıf bu yetkilerini ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu’nda yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

Konumuyla ve mimarisiyle eşsiz sayılan Ayşe Sultan Korusu’ndaki evin başkalarına devrini engelleme isteğinin üçüncü kişilere karşı herhangi bir etkisinin bulunmadığını algılayan vakıf kurucusu bu tasarruf yasağı konusundaki ölüme bağlı dileğini ister istemez özel bir rica olarak vurgulamakla yetinir.

VAKFIN KURULUŞ MAL VARLIĞI

Vakfın kuruluş malvarlığı, kurucu Ahmet Rona Serozan tarafından vakfa tahsisedilmiş olan tapuda kayıtlı Bebek AyşesultanSokağı 16 numaradaki taşınmazın üç lehdar yararına intifa hakkıyla yüklenmiş olan kuru (çıplak) mülkiyet ile bu taşınmazın 16 numarayla belirlenmiş olan ve ana kapıdan girilen üst katının (ana bölümünün ) kira geliridir.

VAKFIN ORGANLARI

Vakfın organları şunlardır:

 1. a) Mütevelli Heyeti
 2. b) Yönetim Kurulu
 3. c) Denetim Kurulu

MÜTEVELLİ HEYETİ

Mütevelli Heyeti şu kişilerden oluşur:

Leyla Kara, Evren Kayar, Doğan Önvermez, Fuat Topdemir, Yeşim Atamer, Turgut Tarhanlı, Başak Baysal, İlkay Engin, Emrehan İnal, Murat İnceoğlu, Berk Kapancı, Başak Başoğlu, Ece Baş Süzel, Cüneyt Süzel, Gül Okutan, Veliye Yanlı, Yalçın Tosun, Cem Sanlı.

Mütevelli Heyet üyeleri kendilerinden sonra görev yapmak üzere yerlerini almasını istedikleri üç kişinin adını önceden belirleyerek, yazılı olarak mütevelli heyetine verirler. Bu liste Mütevelli Heyetinin arşivinde saklanır. Ölüm, istifa ya da başka bir nedenle üyelik sayısında azalma olduğunda mütevelli heyet üyeliği arşivde bulunan listedeki sıraya göre ilk sıradan başlamak üzere adaylara teklif edilir.

Mütevelli Heyet üyelerinin aday bırakmamaları veya adaylardan hiçbirinin görev kabul etmemesi halinde, boşalan mütevelli heyet üyeliğine seçim, geride kalan mütevelli üyelerinin çoğunluk kararıyla yapılır.

MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREVLERİ VE YETKİLERİ

Mütevelli heyet vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli heyetinin yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

 1. Yönetim kurulunu seçmek,
 2. Denetim Kurulunu seçmek,
 3. Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim raporlarını görüşüp incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek,
 4. Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
 5. Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
 6. Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek,
 7. Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak,
 8. Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek,
 9. İktisadi işletme kurulmasına karar vermek.

MÜTEVELLİ HEYETİNİN TOPLANTI TARİHİ VE KARAR YETER SAYISI

Mütevelli heyetinin ilk toplantısı, vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapılır.

Heyet:

 1. Bilanço ve çalışma raporlarının onaylanması konularını görüşmek üzere Şubat ayı içinde,
 2. Bütçe ve çalışma raporlarının onaylanması ile seçimlerin yapılmasına ilişkin konuları görüşmek üzere kasım ayı içinde toplanır.

Mütevelli heyet ayrıca yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya mütevelliheyet üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir. Olağan ve olağanüstü toplantılarda ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların en az onda birinin yazılı önerisi ile senet değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür. Toplantı tarihi, yeri saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce imza karşılığı veya üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla bildirilir.

Mütevelli heyet üye tamsayısının yarısından bir fazla ile toplanır. Çoğunluk sağlanmadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tamsayının üçte birinden(1/3) az olamaz.

Mütevelli heyet karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, mütevelli heyetten bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekâlet toplanamaz.

Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme ve ilaveler için karar yeter sayısı, üye tamsayısının üçte ikisidir.

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu: Mütevelli Heyetince iki yıl için seçilecek 3 asıl ve 2 yedek üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun mütevelli heyet üyelerinden oluşması zorunludur.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ, YETKİLERİ VE SORUMLULUKLARI

Yönetim kurulu, vakfın idare ve icra organıdır.

Bu sıfatla yönetim kurulu:

 1. Vakfın amacı doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.
 2. Mütevelli heyetçe belirlenen politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve mütevelli heyetin onayına sunar.
 3. Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara oluşturulası hususunda gereken çalışmaları yapar.
 4. Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.
 5. Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla, vakfa müdür atar, vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturulabilir, gerektiğinde görevlerine son verir.
 6. Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atanmasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.
 7. İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.
 8. Vakfın muhasebe işlerini takip etmek ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.
 9. Mütevelli heyetin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.
 10. Mütevelli heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.
 11. Mütevelli heyet toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.
 12. İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleriyapar.

VAKFIN TEMSİLİ

Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurul bu temsil yetkisini yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcısına devredebilir. Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dâhilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

DENETİM KURULU

Mütevelli heyet tarafından kendi içinden veya çoğunluğu oluşturmamak üzere dışarıdan iki yıl için seçilecek olan 3 üyeden oluşur. Bu Kurula ayrıca 2 yedek üye seçilir.

HUZUR HAKKI

Kamu görevlileri dışında, yönetim ve denetim kurul üyelerine huzur hakkı veya ücret verilip verilmeyeceğini, verilecekse bunun tutarını mütevelli heyet belirler. Kamu görevlilerine herhangi bir ödeme yapılamaz.

VAKFIN GELİRLERİ

Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

 1. Vakfın amacına uygun her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar ve ölüme bağlı tasarruf yolu ile yapılan her türlü kazandırmalar.
 2. Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.
 3. İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.
 4. Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.

VAKFIN GELİRLİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER

Vakfın yıllık brüt gelirlerinin en az üçte ikisi vakfın amaçlarına, kalanı yönetim ve idame giderleri ile ihtiyata ve vakıf malvarlığını artırıcı yatırımlara tahsis ve sarf olunur.

VAKIF SENEDİNDE DEĞİŞİKLİK

Vakıf senedinde değişiklikler yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üyelerinin en az beşte birinin (1/5) yazılı teklifi ile mütevelli heyet üye tamsayısının en az üçte ikisinin (2/3) onayı ve mahkeme tarafından verilecek karar ile yapılır.

VAKFIN SONA ERMESİ

Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde borçlarının tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları vakfın izlediği amaca en yakın düşen amacı izleyen bir vakfa devredilir.

Vakfın sona ermesi ancak yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üye tam sayısının üçte ikisinin (2/3) onayı ve mahkeme tarafından verilecek karar ile mümkündür.

GEÇİCİ HÜKÜMLER

Eğer gerekli görülürse, Vakfın Senedi, Rona Serozan’ın ölümünde ve dolayısıyla Vakfın tescil edileceği tarihte yürürlükte bulunan mevzuata uygun hale getirilerek, resmi vasiyetnamede öngörülen vasiyeti yerine getirme görevlileri ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından tamamlanacaktır.

Rona Serozan’ın ölümünden sonra Vakfın Mahkeme siciline tescili Medeni Kanun Madde 102/1, 526/1 ve Vakıflar Hakkında Tüzük Madde 3 gereğince vasiyetnamede belirtilen vasiyeti yerine getirme görevlileri tarafından sağlanacaktır.

Vakfın ilk geçici yönetim kurulu, aşağıda adları yazılı üyelerden oluşturmuştur.

1-Leyla KARA

2-Fuat TOPDEMİR

3-Yeşim ATAMER

Geçici yönetim kurulu, vakfın tescil tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde mütevelli heyeti toplantıya çağırmakla yükümlü olup, bu süre içinde senette belirtilen görev ve yetkililerini haizdir.

692/1-1


Vakfın Kuruluşu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Rona Serozan Karşılaştırmalı Hukuk Araştırmaları Vakfı.

VAKFEDENLER: Ahmet Rona Serozan.

VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesinin 12.09.2019 tarihli ve E:2018/514, K:2019/242 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Ulusal ve uluslararası (karşılaştırmalı) düzeyde hukuk araştırmalarında bulunmak,… ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Bebek mevkii, Ayşe Sultan Korusu No:16 tapuda 585 ada 5 parsel sayılı taşınmazın üç lehdar yararına intifa hakkıyla yüklenmiş olan kuru(çıplak) mülkiyeti ile bu taşınmazın 16 numarayla belirlenmiş olan ana kapıdan girilen üst katının (ana bölümünün) kira geliridir.

YÖNETİM KURULU: Leyla Kara, Fuat Topdemir, Yeşim Atamer.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları vakfın izlediği amaca en yakın düşen amacı izleyen bir vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

694/1-1

Prof. Dr. Rona Serozan Karşılaştırmalı Hukuk Araştırmaları Vakfı